Δικαιούχοι Β' τάξης

Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού.

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78).

Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, εκτός των ΤΕΙ Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, λόγω της ιδιαιτερότητας των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να προσκομίζουν την αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων, από την οποία θα προκύπτει η οικονομική κατεύθυνση των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι., επιπλέον είναι απαραίτητο, να μας γνωρίζουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας και να προσκομίζουν βεβαίωση όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο εργασίας τους κατά την πρακτική άσκησή τους.

Mεταβατικές διατάξεις του Ν.4152 /2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)

1. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ` ή Γ` τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης.

2. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης

3. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, μέχρι τη συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α` τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

4. Για τους κατόχους της Γ Ειδικής Τάξης σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013) οι κάτοχοι της Γ Ειδικής αποκτούν την Β τάξη και διατηρούν το δικαίωμα υπογραφής διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων των απλογραφικών βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (1.500.000 €) μέχρι 31/12/2018.

1. Αίτηση Εγγραφής

Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ.

Την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού θα την βρείτε εδώ.

2. Τίτλοι Σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών αφορούν το βασικό οικονομικό πτυχίο του υποψήφιου, αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής.

Το πτυχίο αυτό, εάν δεν χορηγήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σχετική ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α).

Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους, αυτοί πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφο.

Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμιναριακή εκπαίδευση κλπ) πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφα, εφόσον δηλώνονται στην αίτηση.

3. Φωτογραφία πρόσφατη

με όνομα αρχείου τον ΑΦΜ (τις προδιαγραφές θα τις βρείτε εδώ) σε ηλεκτρονική μορφή, cd ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oeephoto@oe-e.gr

4. Κόστος

Το κόστος εγγραφής Λογιστή - Φοροτεχνικού ανέρχεται στα 35 ευρώ.