Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών για εταιρίες

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 4 του νόμου 4111 (που τροποποιεί το Π.Δ. 304/98) «κάθε πρόσωπο μπορεί αν συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση μα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή – Φοροτεχνικού.»

ΝΕΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε.

 

 

1.Αίτηση

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού

3.Βεβαίωση επιμελητηρίου ( υπηρεσία μιας στάσης )

4.Πρακτικό των εταίρων για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

5.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

 

 

ΝΕΕΣΕ.Π.Ε.,ΜΟΝ/ΠΕΣΕ.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Α.Ε.

1.Αίτηση

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού

3.Βεβαίωση επιμελητηρίου ( υπηρεσία μιας στάσης )

4.Πρακτικό ή απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

5.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

 

ΠΑΛΙΕΣΟ.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Ε.Π.Ε.,ΜΟΝ/ΠΕΣΕ.Π.Ε.

1.Αίτηση

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού. Σε περίπτωση μεταβολών επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού και βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.

3.ΦΕΚ σύστασης ( για τις Ε.Π.Ε. )

4.Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. με τους ΚΑΔ

5.Πιστοποιητικό μεταβολών από Πρωτοδικείο ή ΓΕ.ΜΗ.

6.Πιστοποιητικό για την μη λύση, πτώχευση ή εκκαθάριση της εταιρείας

7.Πρακτικό των εταίρων ή του Δ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

8.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

 

 

ΠΑΛΙΕΣ Α.Ε.

1.Αίτηση

2.Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού. Σε περίπτωση μεταβολών επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού και βεβαίωση μεταβολών από την Δ.Ο.Υ.

3.ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης

4.Πιστοποιητικό Περιφέρειας ή ΓΕ.ΜΗ. για τις τροποποιήσεις και για την μη λύση, πτώχευση ή εκκαθάριση της εταιρείας

5.Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. με τους ΚΑΔ

6.Απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για το ποιός θα υπογράφει τις λογιστικές εργασίες

7.Αν θα υπογράφει υπάλληλος της εταιρείας χρειάζεται να προσκομιστεί η πρόσληψή του, αν θα υπογράφει εξωτερικός συνεργάτης χρειάζεται να προσκομιστεί η σχετική σύμβαση.

Sheare